Strona główna


Spis treści

  1. Cele działalności
  2. Programy
  3. Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Cele działalności

Cele działalności stowarzyszenia określa jego statut.

            § 6  Celem  stowarzyszenia jest:

a/  prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

b/  prowadzenie działalności w zakresie zwalczania patologii społecznych,

c / pobudzanie mieszkańców do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska,

d/ rozwój zdolności organizacyjnych i umiejętności współpracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi,

e/ wspieranie działań służących rozwojowi społeczności lokalnych,

f/ przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów,

g/ rozwój osobowości oraz wyrównywanie szans i możliwości ludzi,

h/ wdrażanie w życie projektów związanych z młodzieżą defaworyzowaną, mających na celu wykorzystanie posiadanych umiejętności, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń,

i/ prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej i dydaktycznej,

j/ wspieranie działalności innych stowarzyszeń i organizacji oraz instytucji o podobnym charakterze działania,

k/ udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i przemocy.

l/ upowszechnianie i ochronę wolności, praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,

ł/ upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,

m/ prowadzenie działań zmierzających do utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego,

n/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

o/ prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki,

p/ ochrony i promocji zdrowia i zdrowego trybu życia,

r/ prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości narodowej.

Od września 2015 roku mamy też nowe strony na facebooku, na które zapraszamy:

1. https://www.facebook.com/karateostrowiec/

2. https://www.facebook.com/karatewostrowcu/

Na facebooku umieszczamy zawsze najaktualniejsze informacje.

Jesteśmy też na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EjTNv8Xxm2U

 

Możesz nas także odwiedzić na stronie www.karate-ostrowiec.tk

Zaprzyjaźnione  lub/i polecane strony:
1. Polska Federacja karate do Tsunami.
2. Ostrowiecki Klub Karate
3.
Biblioteka Narodowa
4.
Facebook Klub Karate w Ostrowcu
5.
Facebook Karate Tsunami
6. Karate Bydgoszcz
7.
Karate Ostrowiec you tube
8.
MOSiR Ostrowiec
9.

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online


10. Karate Tsunami Konin

1. http://www.karateostrowiec.pl/
2. http://www.karatewostrowcu.pl/

 

 

Powrót do początku

Programy

Stowarzyszenie Bez Pardonu realizuje różne programy. Od roku 2012 w znaczący sposób ograniczyliśmy działanie naszego stowarzyszenia kontentując się głównie na prowadzeniu sekcji karate. poniższe programy (oraz inne tu nie opisane) prowadzone są jedynie okresowo lub w znacznie ograniczonej (w porównaniu do lat poprzednich) formie.

1. Straż Obywatesko - Sąsiedzka (S.O.S.).

2.  Kurs samoobrony - to program nauczający, jak nie stać się ofiarą agresji oraz tego, jak bronić się w razie napadu. Kierowany jest głównie do kobiet, ale mogą w nim brać udział wszyscy chętni, a na specjalne życzenie organizujemy także kursy samoobrony dla osób z grup szczególnego ryzyka /taksówkarze, nauczyciele i inni/.

3.  Militarny surviwal. Surviwal to szkoła przeżycia w trudnych warunkach. W naszych czasach trudne to przeżycia warunki są nie tylko w dżungli, ale też w szkole, w której panuje fala. Na naszych ulicach i na osiedlach. Te zagadnienia łączymy z bytowaniem np. w lesie. Militarny oznacza, że uczymy też zasad posługiwania się bronią /także palną/, zasad dowodzenia, prowadzenia rozpoznania i podobnych rzeczy związanych z armią.

Od września 2015 roku mamy też nowe strony na facebooku, na które zapraszamy:

1. https://www.facebook.com/karateostrowiec/

2. https://www.facebook.com/karatewostrowcu/

Na facebooku umieszczamy zawsze najaktualniejsze informacje.

Jesteśmy też na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EjTNv8Xxm2U

 

Możesz nas także odwiedzić na stronie www.karate-ostrowiec.tk

Zaprzyjaźnione  lub/i polecane strony:
1. Polska Federacja karate do Tsunami.
2. Ostrowiecki Klub Karate
3.
Biblioteka Narodowa
4.
Facebook Klub Karate w Ostrowcu
5.
Facebook Karate Tsunami
6. Karate Bydgoszcz
7.
Karate Ostrowiec you tube
8.
MOSiR Ostrowiec
9. Zespół muzyczny Komfort

10. Karate Tsunami Konin

1. http://www.karateostrowiec.pl/
2. http://www.karatewostrowcu.pl/

 

Powrót do początku


Regulamin uczestnictwa w zajęciach karate tsunami

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach karate-do tsunami.

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie.

2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

3. O wszystkich niedyspozycjach , złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.

4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon.

5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.

6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.

7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia klubu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.

9. Ćwiczący nie powinni przynosić na zajęcia przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych. Za przedmioty pozostawione na zajęciach klub nie bierze odpowiedzialności.

10. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec klubu, organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem. O wszelkich kontuzjach należy natychmiast informować instruktora, a po treningu także rodziców (opiekunów).

11. Składki członkowskie powinny być płacone za miesiąc z góry, nie później jednak, niż do dnia 10-go każdego miesiąca.

12. Do składek wpłaconych po terminie od 15-go danego miesiąca dolicza się kwotę 10 zł.

13. Składki członkowskie płacone są od momentu zapisania się do momentu wypisania się lub skreślenia z listy członków. Nie ma możliwości płacenia składek np. co drugi miesiąc.

14. Osoby, które nie uczestniczą przez kolejne 5 tygodni w zajęciach są automatycznie skreślane z listy członków (dotyczy nieusprawiedliwionych nieobecności).

15. Osoby skreślone z listy członków z przyczyn innych niż dyscyplinarne mogą się powtórnie zapisać.

16 Składki pobierana są za dany miesiąc kalendarzowy, liczony od 1-do do 30-go (względnie 31-go. Miesiące składkowe pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi.

17. Wejście na trening bez zapisywania się kosztuje 20 zł za jedną jednostkę treningową (90-120 minut).

18. Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora, prowadzącego treningi.

Etykieta Dojo (zasady zachowania się w sali ćwiczeń):

1. Kiedy wchodzisz do Dojo lub je opuszczasz, stań w wejściu, przodem do sali, wykonaj ukłon w pozycji na baczność. Jest to wyraz szacunku dla Dojo i osób znajdujących się w nim, są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

2. Nie jedz, nie pij, nie pal, nie żuj gumy w Dojo.

3. Szybko i sprawnie wykonuj polecenia instruktora. Nie spaceruj po Dojo.

4. Nie praktykuj KUMITE bez polecenia instruktora.

5. Pod żadnym pozorem nie wychodź z szeregu bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz opuścić swoje miejsce, nie przechodź między instruktorem a ćwiczącymi. Przejdź na bok za szeregiem, w którym stałeś, a stamtąd poruszaj się dalej.

7. W Dojo do instruktora i starszych stopniem zwracaj się używając należnego im tytułu (SEMPAI, SENSEI, RENSHI).

8. Poważnie podchodź do treningu. Nie śmiej się, nie chichotaj, nie rozmawiaj ani nie powoduj niepotrzebnych przerw w czasie treningu

9. Wszystkie polecenia instruktora powinny być wykonywane bez zbędnych pytań. Twój instruktor nie poprosi Cię o wykonanie czegokolwiek, czego sam nie wykonywałby wcześniej. Jeżeli nie jesteś w stanie poprawnie wykonać jakiegoś polecenia, wykonaj je najlepiej, jak potrafisz.

10. Paznokcie muszą być czyste i krótko obcięte.

11. Podczas przerwy nie siadaj na krześle, nie opieraj się o ściany ani się nie kładź. Lepiej coś poćwicz zamiast tracić czas.

12. Wszyscy ćwiczący są odpowiedzialni za czystość, porządek i bezpieczeństwo w Dojo.

13. Twoja keigo-gi  musi być zawsze schludna i czysta.

14. Nie noś biżuterii ani zegarka podczas treningu.

15. Wchodząc do Dojo zdejmuj buty.

16. Jeśli nie masz jeszcze keiko-gi, przynoś do ćwiczeń inny strój. Zawsze przebieraj się przed i po treningu, byś nie wracał do domu w tym, w czym ćwiczysz.

17. Rodzice mogą oglądać zajęcia w każdy pierwszy tydzień miesiąca – uzasadnienie patrz dalej.

18 Na zajęcia można przynosić picie; unikać należy jednak napojów z napisem „Power” lub innych mających zwiększać siłę lub pobudzać (w rzeczywistości są zazwyczaj moczopędne i w dłuższym okresie czasu działają odwrotnie).

19. Ćwiczący i ich opiekunowie przychodzący na zajęcia mogą korzystać wyłącznie z wynajętych  pomieszczeń. Niedopuszczalne jest chodzenie po całym obiekcie szkoły. Informacje szczegółowe o tym, z których pomieszczeń można korzystać, udziela na bieżąco instruktor.

Oglądanie zajęć

Oglądanie zajęć należy rozpatrywać w trzech aspektach:

1.        Oglądanie zajęć przez osoby chcące zapisać się do sekcji.

2.        Oglądanie zajęć przez rodziców.

3.        Oglądanie zajęć przez osoby trenujące.

Ad. 1 Osoby chcące zapisać się na zajęcia często proszą o możliwość oglądania zajęć. Jest to oczywiście możliwe, ale my zamiast tego proponujemy uczestnictwo w treningach na próbę, Dzięki temu osoba chcąca się zapisać może nie tylko obejrzeć, ale i przeżyć trening.

Ad. 2 Oglądanie zajęć przez rodziców. Jest to temat, na który znów trzeba spojrzeć z kilku aspektów. Rodzice zapisując dzieci na treningi karate są zainteresowani tym, co dzieci ćwiczą. Jest to rzecz normalna i rodzice mają do tego prawo. Z drugiej jednak strony zajęcia karate mają uczyć samodzielności, a to oznacza, że obecność rodziców nie jest wskazana. Są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na zajęcia i dużo wysiłku wkładają w to, by ich pociechy zostawały same bez płaczu. Takim dzieciom trudno potem wytłumaczyć, dlaczego ich mamy chcą ich na treningu zostawić (czyli nauczyć samodzielności) a inni rodzice siedzą na treningu. Dzieci uczestniczące w zajęciach również w różny sposób reagują na to, jak rodzice innych osób się na nich patrzą. Rodzic ma dobre intencje np. obserwując jak ćwiczą inni i porównując to z tym, co robi ich dziecko. Jednak dzieci nie muszą i zazwyczaj tego nie rozumieją i nie lubią, jak ktoś ich obserwuje.

I wreszcie pozostaje dziecko, którego rodzic siedzi na treningu. Takie dziecko stara się ćwiczyć najlepiej jak potrafi, ale gdy instruktor podchodzi, by go poprawić, dziecko miast myśleć o technice, patrzy na mamę, co ona powie. W rezultacie, chcąc wypaść dobrze w oczach rodzica, zaczyna robić technikę jak najszybciej i jak najmocniej, a tym samym jeszcze gorzej, niż przed wytłumaczeniem jej przez instruktora.

Jest tu więc jawny konflikt interesów rodzica, który słusznie chce obejrzeć trening, jego dziecka, które ćwiczy pod presją, i dzieci jako ogółu, które wcale nie lubią jak ktoś się „na nie gapi”.

Dlatego proponujemy, by rodzice, których dzieci nie płaczą, zostawiali je na zajęciach same, a oglądanie zajęć ograniczyli do minimum, co jakiś czas. Takie oglądanie „raz na jakiś czas” daje także ten plus, że rodzic widzi różnicę w ćwiczeniach i postępy,  jakie robi jego dziecko.

Ad. 3 Osoby trenujące w sekcji mogą oglądać zajęcia, zwłaszcza wtedy, gdy nie mogą uczestniczyć aktywnie w treningach. Oglądanie zajęć przez osoby trenujące ma dla nich duże znaczenie, bowiem mogą obejrzeć trening z „drugiej strony”. Dla osób znających choć trochę technikę karate oglądanie zajęć ma duże znaczenie poglądowe, mogą bowiem porównywać techniki wykonywane przez różne osoby i porównywać je z tym, co robią sami i co pokazuje instruktor.

Niektóre zagadnienia higieniczne

1.        Przebieraj się zawsze przed i po treningu.

2.        Zawsze po treningu się umyj, przynajmniej ręce, twarz i nogi.

3.        Jeśli chcesz wziąć kąpiel, nie kąp się wcześniej, niż pół godziny po treningu.

4.        Po treningu nie kąp się w zbyt gorącej, ani w zbyt zimnej wodzie.

5.       Najlepszy byłby prysznic, tak by zmoczyć ciało, namydlić je i spłukać.

Od września 2015 roku mamy też nowe strony na facebooku, na które zapraszamy:

1. https://www.facebook.com/karateostrowiec/

2. https://www.facebook.com/karatewostrowcu/

Na facebooku umieszczamy zawsze najaktualniejsze informacje.

Jesteśmy też na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EjTNv8Xxm2U

Od września 2015 roku mamy też nowe strony na facebooku, na które zapraszamy:

1. https://www.facebook.com/karateostrowiec/

2. https://www.facebook.com/karatewostrowcu/

Na facebooku umieszczamy zawsze najaktualniejsze informacje.

Jesteśmy też na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EjTNv8Xxm2U

Jesteśmy  też w Googlach

Możesz nas także odwiedzić na stronie www.karate-ostrowiec.tk lub na facebooku https://www.facebook.com/karate.tsunami.50

https://www.facebook.com/grzes.pietrzyk

https://www.facebook.com/pages/Wydawnictwo-Stowarzyszenie-Omega/581131162026509

https://www.facebook.com/pages/Klub-Strzelectwa-Sportowego-Bojowego-Dynamicznego-i-Praktycznego/1040490825979638

https://www.facebook.com/

https://www.facebook.com/karate.tsunami.50

 

Powrót do początku

Miejsce na informacje o autorze.
Copyright © 2001 [Stowarzyszenie Bez Pardonu]. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawione: 05-11-17.