Kontakt:
608-730-600
taishi@vp.pl
REGULAMIN ZAJĘĆ
Kontakt: 608-730-600  lub  taishi@vp.pl
Strona główna

KARATE W OSTROWCU ŚW.

W bieżącym roku wprowadzamy "nowy" regulamin zajęć. Konkretnie to ujęliśmy w regulamin te sprawy, które były regulowane różnymi przepisami wewnętrznymi, jeszcze nie wszystkie razem, ale postaramy się o to, by były wszystkie.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach karate-do tsunami.

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie.

2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Klub nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

3. O wszystkich niedyspozycjach , złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.

4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon.

5. Na sali ćwiczący podczas zbiórki ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.

6. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.

7. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia klubu ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

8. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.

9. Ćwiczący nie powinni przynosić na zajęcia przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów niebezpiecznych. Za przedmioty pozostawione na zajęciach klub nie bierze odpowiedzialności.

10. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu, o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki karate przez siebie lub partnera w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec klubu, organizatorów, Związku, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem. O wszelkich kontuzjach należy natychmiast informować instruktora, a po treningu także rodziców (opiekunów).

11. Składki członkowskie powinny być płacone za miesiąc z góry, nie później jednak, niż do dnia 10-go każdego miesiąca.

12. Do składek wpłaconych po terminie od 15-go danego miesiąca dolicza się kwotę 10 zł.

13. Składki płacone po 15 dniu danego miesiąca wpłaca się wyłącznie na konto, po podwyższeniu o 10 zł.

14. Osoby, które do 15- go danego miesiąca nie wpłacą składki, nie są wpuszczane na zajęcia do momentu uregulowania składek.

15. Składki członkowskie płacone są od momentu zapisania się do momentu wypisania się lub skreślenia z listy członków. Nie ma możliwości płacenia składek np. co drugi miesiąc.

16. Osoby, które nie uczestniczą przez kolejne 5 treningów w zajęciach są automatycznie skreślane z listy członków (dotyczy nieusprawiedliwionych nieobecności).

17. Osoby skreślone z listy członków z przyczyn innych niż dyscyplinarne mogą się powtórnie zapisać, po powtórnym uiszczeniu wpisowego.

18.  Składki pobierana są za dany miesiąc kalendarzowy, liczony od 1-do do 30-go (względnie 31-go. Miesiące składkowe pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi.

19. Wejście na trening bez zapisywania się kosztuje 20 zł za jedną jednostkę treningową (90-120 minut).

20. Uczestnicy zajęć mają obowiązek posiadania stroju do ćwiczeń keiko-gi wraz z pasem, stój musi odpowiadać aktualnym wymaganiom federacyjnym.

.21.  Zapisujący się na zajęcia ma cztery miesiące na zakup stroju, po tym terminie zostaje skreślony z listy.

22. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zaliczania egzaminów (egzaminy 20 - 1 kyu są  obowiązkowe dla osób od 7 -go do 55 roku życia).

23. Osoby uczestniczące w zajęciach samoobrony muszą posiadać odpowiedni strój karate lub odpowiedni strój klubowy - taki sam dla wszystkich.

24. Osoby, które uczestniczą w zajęciach samoobrony i nie zdają egzaminów federacyjnych zobowiązane są do zdawania egzaminów klubowych wg wymagań uproszczonych.  Egzaminy federacyjne maja wyższą rangę niż klubowe.

25. Wszelkie egzaminy zdaje sie według odrębnych przepisów.

26. Osoby, które nie robią odpowiednich postępów treningowych są skreślane z listy członków.

27. Osoby, które nie zdają egzaminów w terminach mogą uczestniczyć w zajęciach po podwyższeniu składki o 20 zł.  Decyzję o podwyższeniu składki podejmuje jednoosobowa instruktor prowadzący daną sekcję.

28.  Statut, regulamin i zarządzenia organizatora są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora, prowadzącego treningi.

Zaprzyjaźnione  lub/i polecane strony:
1. Polska Federacja karate do Tsunami.
2. Ostrowiecki Klub Karate
3.
Biblioteka Narodowa
4.
Facebook Klub Karate w Ostrowcu
5.
Facebook Karate Tsunami
6. Karate Bydgoszcz
7.
Karate Ostrowiec you tube
8.
MOSiR Ostrowiec
9.

Jak zostać instruktorem ?

Kurs instruktora survivalu

Kursy instruktorskie stacjonarne i online


10. Karate Tsunami Konin

Jesteśmy  też w Googlach

1. http://www.karateostrowiec.pl/
2. http://www.karatewostrowcu.pl/

     
     

Strona główna

Ostatnia aktualizacja tej witryny:05-11-17